Ketu

pw_pl_ketu01

Dia da semana: Terça- feira.

Om sraam sreem sraum sah ketave namah

ketKetu Mantra

Om kem ketve namah

ket1Ketu Mantra 1