Chandra – Lua

chandra

Dia da semana: Segunda-Feira

Om shram sreem shraum sah chandraya namah

moonChandra Mantra 1

Om som somaaya namah

mon1Chandra Mantra 2